PhonePotrebujete poradiť?
+421 907 615 760 / +421 918 901 895 (Po - Ne 09:00-17:30)

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti

ŽLUTÁ HALA s.r.o., Spisová značka: C 70350 vedená u Krajského súdu v Ostrave, Sídlo: Družební 769/2d, Nové Sady, 779 00 Olomouc Identifikačné číslo: 06027890
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej
adrese www.zltahala.sk

číslo účtu 2101215472/2010 / / IBAN: CZ04 2010 0000 0021 0121 5472


1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") obchodnej společnosti ŽLUTÁ HALA s.r.o., Spisová značka: C 70350 vedená u Krajského súdu v Ostrave, Sídlo: Družební 769/2d, Nové Sady, 779 00 Olomouc Identifikačné číslo: 06027890 zapísané v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 218694 (ďalej len „predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianský zákoník, v znení pozdejších predpisov (ďalej len „občiansky zákoník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva") uzatvorená medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúcí") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestenej na internetovej adrese www.zltahala.sk (ďalej len „webová stránka") a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu").
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahují na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3. Odlišné ustanovenia od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možno uzavrieť v českom jazyku.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET
2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.
Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.


4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
4.1.1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
4.1.2. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (ďalej len "účet predávajúceho")
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.6.Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
5.1. Ak nie je uvedené inak, práva uvedené v tomto článku. 5. obchodných podmienok prináleží len kupujúcim spotrebiteľom. Kupujúci podnikateľ môže odstúpiť od zmluvy iba zo zákonných dôvodov. Odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení § 1861 a nasl. občianskeho zákonníka sa na kupujúcich podnikateľov nevzťahuje.
5.2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
5.3. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.2. obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový FORMULÁR, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.
5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.3. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
5.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.3. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.7. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. To platí aj pre prípady odstúpenia od zmluvy urobenej kupujúcim podnikateľom.


6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.4. V cene tovaru ani v cene dopravy nie je zahrnutý výnos tovaru a montáž tovaru. Výnos aj montáž tovaru je možné objednať. Ceny výnosu, ako aj ceny dopravy sú uvedené v tabuľke, ktorá je prílohou týchto obchodných podmienok. Predajca vykonáva tiež odbornú montáž nábytku, ktorej cenník je prílohou týchto obchodných podmienok. Predávajúci prehlasuje, že v prípade nerovnosti podlahy kupujúceho neručí za úplné nastavenie pántov na danom produkte.
6.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
6.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu prepravnej spoločnosti predávajúceho je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru, prípadne samotý tovar (a za týmto účelom ho tiež rozbaliť) a to pred výnosom tovaru v prípade, že výnos kupujúci zabezpečuje sám. Pri zaistení výnosu predávajúcim je možné kontrolu vykonať po vynesení. V prípade akýchkoľvek závad je kupujúci povinný tieto závady bezodkladne oznámiť tomuto prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. O tomto musí kupujúci predávajúceho bezodkladne informovať.
6.7. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.


7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA (REKLAMÁCIE)
7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
7.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
7.5. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne a potom aj telefonicky oznámiť predávajúcemu na adresu jeho sídla alebo na elektronickú adresu info@zltahala.sk a na tel.č. + 421 907 615 760. Je možné tiež využiť Reklamačný formulár, ktorý nájdete na http://www.zltahala.sk/reklamacie. Pri montáži objednanej od predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo, že pri nerovnosti podlahy kupujúceho môže dôjsť k neúplnému vyrovnaniu montovaného nábytku, toto nie je dôvod na reklamáciu.
7.5.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady (reklamovať tovar) v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je uvedené inak. Pri nákupe na IČO, je táto doba 12 mesiacov.
7.5.2. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky - ŽLUTÁ HALA - OLOMOUC Hněvotínská 58, Olomouc 779 00, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
7.5.3. Ak má kupujúci práva z chybného plnenia (tovar reklamuje), je predávajúci povinný kupujúcemu vydať bez zbytočného odkladu po tom, keď kupujúci uplatnil právo z chybného plnenia, písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Lehota na vybavenie reklamácie je najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. V prípade, že kupujúci nebude poskytovať predávajúcemu súčinnosť, tj. dodanie všetkých podkladov pre posúdenie reklamácie, nebeží predávajúcemu lehota na rozhodnutie a vybavenie reklamácie stanovenej zákonom.
7.5.4. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar. Kupujúci - spotrebiteľ doručí na vlastné náklady aj riziko reklamovaný výrobok na adresu ŽLUTÁ HALA - OLOMOUC Hněvotínská 58, Olomouc 779 00. Tovar musí byť v úplnom stave. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Ku každej položke je kupujúci - spotrebiteľ povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predajcu a uviesť presný popis chýb a početnosť výskytu.
7.5.5. Reklamácia je za vybavenú považovaná okamihom, kedy o tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho - telefonicky, SMS alebo na e-mail kupujúceho uvedený pri uplatnení reklamácie. Túto skutočnosť ohlási predávajúci kupujúcemu do 30 dní nehľadiac na to, či bola reklamácia zamietnutá či uznaná.
7.5.6. Ak bude reklamácia uznaná, má kupujúci - spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením reklamácie (napr. Náklady na poštovné, dopravu) v nutnej výške. Možno preplatiť iba náklady v primeranej výške vzhľadom k povahe tovaru (napr. Náklady za poštovné). O preplatenie nákladov je potrebné žiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od vybavenia reklamácie. Ak bude reklamácia zamietnutá, znáša náklady na uplatnenie reklamácie (napr. Náklady na poštovné, dopravu) kupujúci - spotrebiteľ sám.
7.5.7. Za chybu tovaru sa nepovažuje okrem iného obvyklý farebný alebo štruktúrovaný rozdiel u prírodných materiálov (napr. Koža), textilných a umelých materiálov (napr. ak sú u nábytkových látok drobné odchýlky vo vzore látky alebo farebnom tóne), lakovaných a kachľových plôch. Za chybu tovaru sa nepovažujú tiež rozdiely rozmerov u čalúneného nábytku v rámci obvyklej tolerancie. Všetky rozmery uvedené na internetovej adrese www.zltahala.sk sú približné (cca.).
7.5.8. Pri tovare dodávaného zahraničnými dodávateľmi môže byť medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá pre vybavenie reklamácie (vrátane odstránenia vád) lehota až 90 dní.
7.5.9. REKLAMAČNÝ FORMULÁR
7.6. Predávajúci prehlasuje, že uvedené rozmery sú dané priamo od výrobcov, a v dôsledku výrobného procesu sa môžu v niektorých prípadoch líšiť o 4-10cm. Predávajúci ďalej prehlasuje, že rozdiel v odtieni látok alebo dreva sa môže v reálnom prevedení líšiť o jeden až dva stupne od fotografie, čo môže byť spôsobené napr. odlišným zobrazením monitora kupujúceho. U jedálenských setov rovnakého výrobcu (výrobca je značený začiatočnými písmenami kódu tovaru) je odtieň stoličiek a stola vždy úplne totožný. Predávajúci dáva na vedomie, že ak kupujúci zvolí samostatne jedálenský stôl a samostatne jedálenské stoličky od rôznych výrobcov, môže dôjsť k rozdielu odtieňov. Takýto rozdiel odtieňov nie je dôvodom na reklamáciu. Fotografie produktov sú iba ilustračné.


8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@zltahala.sk . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
8.6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
8.7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.


10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES
10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


11. DORUČOVANIE
11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.


12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a cenník dopravy a výnosu tovaru.
12.5. Predávajúceho možno kontaktovať na elektronickej adrese info@zltahala.sk; na telefónnom čísle +420 585 415 760 alebo prostredníctvom pošty na adresu ŽLUTÁ HALA - OLOMOUC Hněvotínská 58, Olomouc 779 00.
12.6. Vybavovanie sťažností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@zltahala.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.


UPOZORNENIE
ŽLUTÁ HALA s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodu. Na už uzavretú kúpnu zmluvu sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase jej uzavretia.

V OLOMOUCI  dňa  25.5.2018