PhonePotrebujete poradiť?
+421 907 615 760 / +421 918 901 895 (Po - Ne 09:00-17:30)

SÚKROMIE A COOKIES

SÚKROMIE A COOKIES

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti ŽLUTÁ HALA s.r.o. pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pričinenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.


1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
1.1. ŽLUTÁ HALA s.r.o., Spisová značka: C 70350 vedená u Krajského súdu v Ostrave, Sídlo: Družební 769/2d, Nové Sady, 779 00 Olomouc Identifikačné číslo: 06027890 (ďalej len "správca").
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie ŽLUTÁ HALA s.r.o., Družební 769/2d, Nové Sady, 779 00 Olomouc, adresa elektronickej pošty info@zltahala.sk , telefón + 420 585 415 760.
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.


2. ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Objednávkový formlulár
2.1.1. Prostredníctvom objednávkového formulára máte možnosť uviesť svoje osobné údaje, ktoré slúžia pre vybavenie objednávky na stránkach www.zlutahala.cz. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnení (právneho titulu) uvedených tu:
2.1.2 Účel: Vybavenie objednávky, vrátane zaplatenia a dodania tovaru
2.1.1.1. Rozsah spracovávaných informácií: Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, telefónny kontakt, adresa pre doručenie, adresa pre fakturáciu,
2.1.1.2. Právny titul: Nevyhnutnosť pre splnenie zmluvy.
2.1.3 Účel: Vedenie účtovníctva
2.1.3.1 Rozsah spracovávaných informácií: Osobné a fakturačné údaje.
2.1.3.2 Právny titul: Plnenie právnych povinností.
2.1.4 Účel: Zaslanie ponuky produktov a služieb Našej spoločnosti
2.1.4.1 Rozsah spracovávaných informácií: e-mailový kontakt.
2.1.4.2 Právny titul: Oprávnený záujem spočívajúci v zasielaní obchodných informácií svojim predchádzajúcim zákazníkom podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Kedykoľvek sa ale môžete zo zasielania newsletterov odhlásiť v každom obdržanom e-maily.
2.2. Marketing - zasielanie newsletterov
2.2.1. Účel: zasielanie newsletterov
2.2.1.1. Rozsah spracovávaných informácií: e-mailový kontakt.
2.2.1.2. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").
2.2 Kontaktný formulár
2.2.2. Účel: Zodpovedanie dotazu
2.2.2.1. Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, obsah správy.
2.2.2.2. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").


3 DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sa líši podľa jednotlivého účelu spracovania a sú uložené po nevyhnutne potrebný čas:
3.1.2 Účel: Vybavenie objednávky, vrátane zaplatenia a dodania tovaru
3.1.2.1 Doba spracovania: 10 rokov.
3.1.3 Účel: Zasielanie ponuky produktov a služieb
3.1.3.1 Doba spracovania: 5 rokov.
3.1.4 Účel: Zodpovedanie dotazu Subjektu údajov
3.1.4.1 Doba spracovania: 1 rok.


4 ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1 Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne prevedenie.
4.1.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú:
4.1.1.1. Poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií, podpory a súvisiacich služieb pre naše vnútorné procesy,
4.1.1.2. poskytovatelia SMS, e-mailových a ďalších komunikačných nástrojov v prípade, keď spracúvajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s vami,
4.1.1.3. účtovníci, daňoví poradcovia.

4.2 Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

5 PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
5.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
5.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom:
5.2.1. Marketing - zasielanie newsletterov
5.2.2.1. Súhlas môžete zrušiť priamo v pätičke zaslaného emailu.
5.2.2. Zodpovedanie dotazu Subjektu údajov
Súhlas môžete zrušiť žiadosťou na emailovej adrese info@zltahala.sk.
5.3 Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Sťažnosť môžete vzniesť prostredníctvom kontaktu na Úrad na ochranu osobných údajov, ktoré sú dostupné na stránke https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.
5.4 V prípade udelenia Súhlasu nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkom a ani nie je požiadavkom, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.
5.5 5.4 Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás Naša spoločnosť spracováva, a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, po akú dobu, aké sú účely ich spracovania, komu ich sprístupňujeme a či ich používame k automatizovanému rozhodovaniu (prípadne ako toto automatizované rozhodovanie funguje). Žiadosť môžete zaslať na info@zltahala.sk.
5.6 Vaším právom je tiež právo na vymazanie osobných údajov, ktoré Naša spoločnosť o Vašej osobe uchováva a spracováva. Aby ste mohli vymazanie požadovať, musí byť daný jeden z nasledujúcich dôvodov:
5.6.2 Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované,
5.6.3 vaše osobné údaje spracúva Naša spoločnosť protiprávne,
5.6.4 odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie Vašich osobných údajov vykonávané a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny titul) tieto osobné údaje ďalej spracovávať,
5.6.5 vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu (napr. zasielanie obchodných oznámení),
5.6.6 vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe Nášho oprávneného záujmu, a ak nebudeme schopní preukázať, že Náš oprávnený záujem prevažuje Vaše právo na vymazanie,
5.6.7 existuje nejaký zákonný dôvod, ktorý vyžaduje vymazanie týchto osobných údajov,
5.6.8 naša spoločnosť spracúva osobné údaje dieťaťa, bez toho, aby bol daný rodičovský súhlas k takémuto spracovaniu.
5.6.9 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že môže dôjsť k situácii, keď Vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe Vášho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo na Vašu žiadosť o výmaz osobných údajov. Takým prípadom je najmä situácia, kedy po nás spracovanie Vašich osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade, keď táto situácia nastane, Naša spoločnosť Vás bude informovať o dôvode, na základe, ktorého nemôžu byť Vaše osobné údaje vymazané aj napriek Vašu výslovnú žiadosť o výmaz osobných údajov.
5.7 Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.


6 COOKIES
6.1 Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a prichádzate vďaka niektorému z našich partnerov. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affilaite a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Definíciu nájdete napr. Na tomto odkaze: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
6.2 Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
6.3 Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Nemožno však dokončiť objednávku, pretože tieto údaje sú nutné pre odovzdanie informácií medzi systémami. Viac ohľadom dokončenia objednávky sa dočítate v našich Obchodných podmienkach.
6.4 Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. Ako?
6.4.2 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz
6.4.3 Google Chrome: https://support.google.com/
6.4.4 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/
6.4.5 Opera: help.opera.com
6.4.6 Safari: https://support.apple.com/
6.5 Koho využívame pre spracovanie?
6.5.2 Služby Google Analytics, prevádzkované společnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne společnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.

6.5.3 Služby Google Adwords, Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko v súlade so zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.
6.5.4 Služby heureka.sk, Heuréka, prevádzkované spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín; v súlade so Zásadami ochrany súkromíia, dostupnými na https://www.heurekashopping.sk/resources/attachments/p0/23/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.
6.5.5 Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne společnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.

6.5.6 Služby Smartsupp www.smartsupp.com/cs/, prevádzkované Smartsupp.com, s.r.o. IČO: 03668681, so sídlom Milady Horákové 13
602 00 Brno v súlade so Zásadami ochrany súkromia na https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

6.5.7 Služby Shopalike.sk, Visual Meta GmbH (registračné číslo: HRB 115795 B), Visual Meta GmbH Alexanderstraße 1-5 10178 Berlín Německo v súlade so zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.shopalike.sk/vyhlasenie_o_ochrane_udajov.html. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.

6.5.8 Služby Pricemania.sk, Pricemania s. r. o. (registračné číslo: Sro 49437/B), Pricemania s. r. o. Karpatská 6, 811 05 Bratislava IČO: 43860559 v súlade so zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.pricemania.sk/bezpecny-on-line-nakup/. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.

6.5.9. Služby Favi a.s. prevádzkované spoločnosťou Favi a.s., so sídlom Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 048 57 402 , zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 28244, v súlade so Zásadami ochrany súkromíia, dostupnými na https://favi.sk/podmienky-pouzitia